Общи условия

                     Общи условия на "Експрес Турс" ЕООД за организирани

          туристически  пътувания и тяхната продажба на крайни клиенти -    

                                           Потребители (Туристи)

С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията между "Експрес Турс" ЕООД с крайните клиенти – Туристи / Потребители, по повод и във връзка с продажбата на формираните от Дружеството комплексни туристически пътувания.

Настоящите Общи условия (ОУ) имат задължителна сила за "Експрес Турс" ЕООД и крайните клиенти – Туристи / Потребители. Туристите удостоверяват това с подписа си на Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП), като същевременно с това им се предоставя екземпляр от ОУ.

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


   1. 1. Предмет на настоящите ОУ се явява продажбата на туристически пътувания - ТП (комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването), предоставяни от Туроператора на Туриста и оформени в туристически ваучер.
Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.


   1. 2. Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП.


   1. 3. Записването на Туриста се извършва непосредствено в офиса на Туроператора. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП,се отразяват в съответно съставените документи. Потвърждението на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туроператора.
Информацията, предоставена в офиса на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Представената от Туроператора информация за организирани пътувания, без да е сключен ДОТП, е със срок на валидност 7 дни, след което са възможни съществени промени.


   1. 4. Стойността на ТП, съответстваща на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай в USD - щатски долари, евро и/или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането.
Издаваният на Туриста ваучер се явява потвърждение на извършеното пълно плащане.


   1. 5. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическият ваучер, застрахователната полица, препоръките за правила на поведение и лична безопасност по време на извършването на ТП.
Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туристът може да получи, след предварителна договорка, в офиса на Туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.


   1. 6. Когато ДОТП е сключен чрез Туристически агент (турагент), то последния предоставя на Туристите съпроводителните документи.
За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламация, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за решаването им към Туроператора.
 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОРЪТ Е ДЛЪЖЕН:

2.1. Да предостави на Туриста туристическа програма на избраното от него пътуване с ясно обозначени следни параметри:

2.1.1. пакетна цена в лева и курсът, по който е калкулирана тази цена (за пътувания в чужбина);

2.1.2. начин на плащане;

2.1.3. транспортно средство и неговата категория;

2.1.4. начална и крайна дата на пътуването;

2.1.5. начален и краен пункт на маршрута на пътуването;

2.1.6. местоположение, категория и вид на хотела; 

2.1.7. брой на нощувките;

2.1.8. брой и вид на храненията;

      2.1.9. информация за включените в програмата екскурзии и посещения на туристически забележителности и музеи;

     2.1.10. информация за цени на допълнителни мероприятия и екскурзии, невключени в програмата, както и за цените на входните такси за музеите, съобразно всяка програма; 

      2.1.11. минимален брой участници, необходим за осъществяването на конкретната програма, както и срокът за уведомяване на Туриста, когато този брой не е набран;

      2.1.12. информация за визовия и паспортен режим, свързани с пътуването, съгласно всяка програма, както и информация за медицинските и санитарни изисквания на съответната страна (когато има такива);

      2.1.13. наименование на застрахователната компания по чл. 42 от Закона за туризма.

2.2. Да застрахова Туриста и да му предостави оригиналната полица по застраховка "Медицински разходи" при болест и злополука.

2.3. Да предостави на Туриста сертификат от застраховката по Чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността му като Туроператор при неплатежоспособност и несъстоятелност и свързана с разходите по завръщането на Туриста до началния пункт на пътуване.

2.4. Да предостави информация на Туриста за името на фирмата или на свой представител в посещаваното място и страна, както и адреса и телефона за контакти. В случай, че това е невъзможно да даде на Туриста телефонен или факс номер за връзка с Туроператора или туристическия агент.

2.5. Когато по време на пътуването по независещи от Туроператора причини не могат да се изпълнят част от включените в програмата компоненти, свързани с места за настаняване, ресторанти, фериботи, културно-исторически забележителности и музеи, то Туроператорът предприема всички необходими мерки за изпълнение на програмата без това да е свързано с допълнителни разходи за Туриста.

2.6. В случай, че Туроператорът не може да предприеме подходящи мерки по независещи от него причини, то той осигурява транспорт на Туриста до началния пункт на отпътуване или възстановява разликата между договорените и действително предоставени туристически услуги.

ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО:

2.7. Да извърши промени по всяка конкретна програма свързани с:

    2.7.1. Промяна на конкретен хотел като запази категорията, съобразно всяка конкретна програма.

    2.7.2. Промяна на марката на транспортното средство (за автобусните програми), като запазва категорията и предлаганите услуги за всяка конкретна програма.

    2.7.3. Поредността на нощувките и населените места (при автобусните програми), когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места конкретната програма.

    2.7.4. Броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-исторически забележителности и музеи, когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно-възстановителни дейности.

2.8. Да променя обявената цена за организирано туристическо пътуване, когато това се дължи на промяна на стойността на транспортни разходи (летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни) или обменен валутен курс, относим към договора.

    2.8.2. Цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване, освен в случаите, когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цената на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно всяка конкретна програма.

    2.8.3. Цената не може да бъде повишена с повече от 5%. В случаите, когато това се налага по независещи от Туроператора причини се прилагат разпоредбите "РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ" от настоящия договор.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА

ТУРИСТЪТ Е ДЛЪЖЕН:

3.1. Да се запознае подробно и в детайли с предлаганата програма и общите условия за пътуване.

3.2. Да заплати капаро в размер на 30 % от стойността на услугата и окончателната сума, съобразно сроковете, упоменати в "РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ" от настоящия договор.

2.3. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за специфични здравословни състояние – заболявания, алкохолизъм, наркомания, степен на инвалидност, непълнолетие, пътуване на дете с един от родителите и др.подобни казуси, които биха могли да окажат влияние върху пътуването и да възпрепятстват изпълнението на програмата. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на собствена преценка дали клиентът да бъде записан или не за даденото пътуване.

2.4. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за всички допълнителни изисквания, услуги и други специфични предпочитания, които не са включени в съответната програма:

     2.4.1. по настаняването - етаж, изглед, стаи една до друга, брой легла и т.н.;

     2.4.2. по храненето – специфичен режим на хранене, вегетарианство и др., които ще бъдат взети под внимание и удовлетворени в рамките на възможното, но няма да бъдат гарантирани.

2.5. Да спазва митническите и гранични изисквания на съответните законодателства, както и общоприетите норми за поведение в местата за настаняване и посещение.

2.6. Да предостави на Туроператора необходимите документи – валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи свързани с пътуването, както и изискваните декларации за непълнолетни, пътуващи с един родител или сами. Разходите, направени по тези формалности, са за сметка на Туриста.

2.7. Да уведоми Туроператора за очаквани евентуални проблеми по недопускането му от съответните гранични власти, свързани с минали посещения в съответната страна или страните от Шенген.

2.8. Да спазва часовете на приетата вече програма и да не нарушава със закъснения ритъма на пътуването. По време на пътуване – в автобуса да не пуши и пие. При неявяването му на определената дата и час на отпътуване от дадено място Туроператорът не носи отговорност за неговото неявяване и не му дължи никакви обезщетения.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

2.10. Да приеме налагащите се промени, свързани с Чл. 2.8. от настоящия договор, като за това се сключва допълнително споразумение.

2.11. Да откаже пътуването в случаите на Чл. 2.8., съгласно "РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ" на настоящия договор или да запише друго пътуване.

2.12. Да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, като предварително уведоми Туроператора най-малко в 15-дневен срок от началната дата. В този случай, Туристът е солидарно отговорен с другото лице пред Туроператора или туристическия агент по заплащането на общата цена и разходите по договора, свързани с прехвърлянето съобразно "РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ" от настоящия договор.

2.13. Да уведоми Туроператора или Туристическия агент за неточно изпълнение на договора, свързано с вида и категорията на транспортните средства, местата за настаняване или хранене, непредоставяне на всички услуги по програмата и др. като това може да стане единствено и само по писмен или друг път с техническо средство, което дава възможност уведомлението да бъде възпроизведено на хартиен носител.

2.14. Да предяви иск за обезщетение към Туроператора при условията на "РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИИ" от настоящия договор.

 

3. РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

3.1. Резервации се правят в офиса на TA "EКСПРЕС ТУРС" или в упълномощените от нея туристически агенции. В случаите, когато резервацията е направена в упълномощена туристическа агенция, всички въпроси и проблеми се уреждат чрез нея.

3.2. При подаване на заявка за туристически услуги Туристът трябва да заплати капаро:

- 30 % от пълната стойност на заявката при записване;

- остатъкът от сумата – 7 работни дни преди датата на пътуване;

- 100 % от пълната стойност на заявката, ако тя е подадена 15 или по-малко работни дни, преди датата на отпътуване;

3.3. В случай, че клиентът като страна по договора не плати в договорения размер и срок, пътуването / почивката, то те се анулират по негова вина без предизвестие и Туроператорът или агенцията не дължи връщане на капарото на основание Чл. 308 от Търговския закон.

3.4. Анулации на потвърдена резервация може да се направи лично или писмено от лицето, подало заявката , в офиса на Туроператора или Туристическия агент (мястото, където е била направена резервацията).В този случай от заплатената от Туриста сума се удържат следните такси за анулации:

Пътувания в България: От 30 до 15 дни преди отпътуване - 30 % от цената на ТП;

                                        От 14 до 8 дни преди отпътуване - 50 % от цената на ТП;

                                        По-малко от 7 дни преди отпътуване - 100 % от цената на ТП.

Пътувания в чужбина: До 30 дни преди отпътуване - 30 % от цената на ТП.

                                       От 29 до 16 дни преди отпътуване -  50 % от цената на ТП.

                                       От 15 до 10 дни преди отпътуване - 70 % от цената на ТП.

                                       По-малко от 10 дни преди отпътуване - 100 % от цената на ТП.

 Останалата сума се възстановява в рамките на 3 работни дни след предявяване на анулацията.

4. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

   4.1. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно. 
Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията.
Аналогично се прилага разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт.
При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по.често срещано, промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператорът не носи никаква отговорност.
  4.2. В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна от програмата, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице - нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.
   4.3. Ако с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:
- Отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформление;
- Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора;
- Състояние на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение;
- Други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи в съответната държава,
Туроператорът не отговаря за превоза и/или престоя в хотела.
Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 /тридесет/ минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист. В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последния заплаща допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично поведение.
   4.4. В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за началото на ТП или прекрати по свое желание тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквато и да е сума. В този случай, клиентът сам урежда заминаването и/или връщането си.
   4.5.В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне по вина на Туриста, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими документи, респективно разрешителни документи, то в допълнение към санкцията на т. 4.2. настъпва следната отговорност:
- Ако документите на Туристите не се занесат в оторизираните дипломатически служби, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло;
- Ако към момента на отказ от ТП визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по оформянето на визата не се връщат;
- Ако на Туриста е отказано получаването на виза по независещи от Туроператора причини, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат, като се удържа стойността на консулския сбор;
   4.6. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието / напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети и т.н./ в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
   4.7. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза или за промяна на маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуване.
   4.8. Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста /изчезване, загубване, повреждане и т.н./, нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.
   4.9. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си / екскурзии,посещения на музеи, забележителности и т.н./.
   4.10. Отговорността на Туроператора пред туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведението и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престоя или пътуване до мястото на започване на ТП.
Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.
При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

5. РЕКЛАМАЦИИ


   5.1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност - при първа такава, да уведоми и запознае Туроператора, с възникналия проблем с оглед своевременното оказване на съдействие.
   5.2. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, където е станало произшествието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
   5.3. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнение на ТП, трябва да се извършат пред Туроператора в продължение на 10 /десет/дни от момента на завършване на ТП.
   5.4. Рекламацията се извършва от Туриста в писмен вид, с прилагането на съответните доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи.
Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус.
Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на 1 /един/ месец, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.
   5.5. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на ОУ, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяването на регресни права или искания към Туроператора.
Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.
 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

(ФОРМАЛНОСТИ)

6.1. Нашите организирани пътувания са единствено с цел туризъм.

6.2. TA "EКСПРЕС ТУРС" оказва съдействие при уреждането на необходимите за съответното пътуване визови и други формалноти. В зависимост от нормативната уредба на някои страни може да се наложи Туристът самостоятелно да извърши това. Ние се задължаваме да ви информираме за необходимите във всеки конкретен случай документи. Разходите, свързани с тях са за сметка на Туриста.

6.3. Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна е задължение на Туриста. Ние не можем да поемем отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи. При отказ за издаване на виза, капарото и таксата за виза не се възстановяват.

6.4. Туроператорът оказва съдействие и извършва всички необходими действия пред съответното посолство за издаване на виза, но не носи отговорност при отказ от страна на посолството за издаване на такава, както и в случай на отказ за влизане в съответната държава от страна на местните гранични власти при получена входна виза. В такъв случай сумата за платеното пътуване не се възстановява. Транспортните разходи за връщането на Туриста до първоначалния пункт на отпътуване също са за негова сметка.

6.5. Точки 6.2, 6.3 и 6.4 касаят само българските граждани. Ако Туристът е с чуждестранно гражданство (чуждестранен паспорт), то той сам се информира към съответните консулски служби за изисквания и формалности и сам урежда своите документи, отнасящи се до избрано от него пътуване.

6.6. Туристът е длъжен да напусне страната в деня преди датата на изтичане на визата или в крайната дата на програмата, ако е индивидуален турист, или заедно с отпътуването на групата, ако е групово пътуване.

6.7. При нарушение на нормативни разпоредби (митнически, паспортни, визови и др.), всички произтичащи от това последици са за сметка на виновното лице.

6.8. Туроператорът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.

 

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Цени

7.1.1. Цените на организираните пътувания са пакетни и са на турист, настанен в двойна стая. Доплащането за единична стая е на човек за всичките нощувки по съответната програма; намаленията са за 3-то легло в двойна стая, а също и за деца до определена възраст. Цените включват всички изрично описани в програмата конкретни услуги. Те не включват по време (или извън) храненията, ако има такива, консумация на напитки, бакшиши, входни такси, (ако обратното не е указано изрично), както и личните разходи.

7.1.2. Настаняването по принцип е в двойна стая. Ако Туристът е сам Туроператорът търси възможности да го комбинира с друг, втори клиент. Но ако това е невъзможно, то клиентът трябва да доплати за единична стая, което може да му бъде поискано и в самия ден на отпътуване.

7.1.3. Продължителност на пътуването е калкулирано от часа и мястото на отпътуването до часа и мястото на връщането. Често пъти първият и последният ден на услугата да преминат само в пътуване. В тези случаи нашите цени са калкулирани върху броя на нощувките, а не върху броя на дните.

7.2. Хотелско настаняване

7.2.1. Категоризацията на средствата за подслон – хотели, мотели, къмпинги, частни квартири, се извършва от съответните упълномощени органи в съответната страна по норми и стандарти, различни от българските. Хотелите, разположени в централните части на европейските градове могат да имат високи цени, без да предоставят особено големи удобства: стаи със скромни размери и не добър изглед и др.п.

7.2.2. Единичните стаи макар че се заплащат по по-високи цени от двойните, често пъти предоставят по-лоши условия от тях – по-лошо разположение, по-скромни по размер, ограничени на брой.

7.2.3. Тройни стаи: в хотелите почти навсякъде по света няма истински тройни стаи. Това в действителност са двойни стаи с допълнително 3-то легло (може да бъде и сгъваемо), което прави стаята по-малка по размери и създава известни неудобства. При ползване на тройна стая, намаление се прави само за 3-тото легло.

7.2.4. Двойна стая – в много от хотелите леглото е едно – двойно (спалня), често пъти с обща завивка.

7.3. Ресторанти (хранене)

7.3.1. ВВ – означава нощувка със закуска;

7.3.2. НВ или полупансион означава нощувка, закуска и вечеря (или обяд);

7.3.3. FB или пълен пансион означава нощувка, закуска, обяд и вечеря.

7.3.4. Храненето при организирани пътувания е по меню, еднакво за всички участници, ако не е указано в програмата "хранене на блок-маса". Поднасяната храна е специфична за посещаваната страна и тя се съобразява, в рамките на възможното, с националните вкусове и изисквания.

7.4. Транспорт

7.4.1. Автобусните пътувания се осъществяват с наети от TA "EКСПРЕС ТУРС" лицензирани от Министерството на транспорта автобуси, имащи право на задгранични пътувания. Категорията на автобусите е 2, 3, 4 и 5 звезди и от нея също зависи крайната пакетна цена на пътуването.

7.4.2. Туроператорът не носи отговорност и не дължи обезщетения, когато поради затруднен трафик, натрупване на много автобуси на гранични пропусквателни пунктове и други обстоятелства, независещи от него, е възпрепятстван, поради загуба на време, да изпълни изцяло предварително уточнената по дни и часове програма. В тези случаи той прави възможните размествания в програмата, за да не ощети своите клиенти и те в максимална степен да получат предварително заявените от тях услуги.

7.4.3. При самолетните пътувания цялата отговорност за промяна на полети, разписания, закъснения, изпускане на връзка и др.п. се поема изцяло от съответната авиокомпания, съгласно Варшавската конвенция. Поради наложени промени в самолетните полети може да има случаи, когато програмата може да бъде съкратена и да не бъде изпълнена изцяло. В подобни случаи TA "EКСПРЕС ТУРС" не носи никаква отговорност и не дължи никакви парични и други обезщетения на своите клиенти.

Reserve your trip to - "Общи условия" - Book Now and Pay Later