Договор за пътуване

                  ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ № .......

Днес ................ в гр.Бургас между “ЕКСПРЕС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Св. Влас , ул. „Черноморска” №23 , притежаващо удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РКК-01-06058, представлявано от Асен Кьосев – управител и адрес за кореспонденция ………………......…………………….

тел. ………………………., електронна поща:  express_tours@abv.bg, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР ,

от една страна и от друга страна :

КЛИЕНТ  / ТУРИСТ

Име: …………………………………………………………………………………………..

Адрес: ………………………………………………………………………………………..

ЕГН: ……………………………………………………..

Тел.: ……………………………………………………..

Електронна поща: ………………………………………

с придружаващи лица:

          1.     ................................................................................................…….. ЕГН ...........................

2.     ............................................................................. ..................…….. ЕГН ...........................

3.     ................................................................................................…….. ЕГН............................

......................………………………………………………………………………………………………….

1.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА срещу заплащане организирано туристическо пътуване по маршрут………..................................................................................................................................................................  при условията на този договор.                                                                                               

 2. УСЛОВИЯ

2.1. Транспорт

Вид транспорт:…………………………………………………………………………………

Вид превозно средство: …………………………. Категория:………...…………….................................................……….

Фирма превозвач : .....................................................................................................................

адрес : ........................................................................................ лиценз № ................................

Дата на тръгване ..........................

Час на тръгване ............................

Начален пункт ...............................................................................................

Краен пункт ....................................................................................................

Дата на пристигане .....................................................................................

Дни престой ...................................

           2.2.  Хотелско настаняване

Дата на настаняване...............................

Дата на отпътуване .................................

Хотел ...........................................................

Категория ..................................................

Местоположение / Курорт ...........................................................................

Вид стая ...................................................

Брой нощувки ..........................................

         2.3. Хранения, включени в пакетната цена

Вид ...........................................................

Категория ...............................................

Брой хранения ......................................

Вид хранения ........................................

Други ........................................................

          2.4. Допълнителни услуги

Трансфери ............................................

Застраховки .........................................

Екскурзии................................................................................................................................

Минимален брой участници ............

Специални изисквания на клиента ..............................................................................

Други ........................................................................................................................................

   2.Обща цена на всички услуги , включени в договора : ....................................... лв.

             Словом общо………………………………………………………………..……………..... лв.

   3. Извършени плащания

   Дата ...................................

  Вид плащане ....................................................................................

  Номер на фактура ............................................

  Сума във валута ................................................

  Сума в лева ........................................................

  Курс на БНБ ........................................................

 Остатък за плащане .........................................

 

За потребителя:                                                                                За туроператора:

................................                                                                                .................................

Reserve your trip to - "Договор за пътуване" - Book Now and Pay Later